Kategoria
Biura rachunkowe
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

 >>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania
określonych czynności doradztwa podatkowego oraz innych czynności księgowych

1. Ubezpieczenie obejmuje OC za szkody powstałe wskutek wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego oraz innych czynności księgowych polegających na:

  • prowadzeniu ksiąg podatkowych (np. PKPiR) i innych ewidencji do celów podatkowych,
  • sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu pomocy w tym zakresie,
  • sporządzaniu oraz przekazywaniu ewidencji, deklaracji, sprawozdań, raportów i analiz związanych z czynnościami doradztwa podatkowego lub usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • przygotowywaniu, składaniu, monitorowaniu lub rozliczaniu wniosków dotyczących pomocy publicznej.

Zwracamy uwagę, że

  • powyższe czynności nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym,
  • ubezpieczeniem nie są objęte podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC doradców podatkowych

2. Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.  z zastosowaniem następujących warunków szczególnych:

  • Klauzula nr 78: Klauzula OC z tytułu wykonywania określonych czynności księgowych.
  • Klauzula nr 13: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
  • Klauzula nr 61: Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

3. Oferta dotyczy sum gwarancyjnych do 1.000.000 zł dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia (wyczerpywalna).

4. Składka należna za ubezpieczenie dobrowolne uzależniona jest od sumy gwarancyjnej oraz wielkości osiąganych przychodów. Przy kalkulacji składki uwzględnia się zniżkę specjalną dla klientów naszego serwisu.

 >>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia        >>> powrót: oferta - zasady ogólne