Kategoria
Biura rachunkowe
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

 >>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne

Ubezpieczenie dobrowolne: obsługa kadrowo-płacowa

1. Ubezpieczenie obejmuje czynności, które standardowo wchodzą w skład usług świadczonych przez biura rachunkowe:

  • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, PFRON,
  • przygotowanie oraz przekazywanie do ZUS dokumentów dotyczących ww. składek,
  • obliczanie i dokumentowaniu wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • obliczanie składek za PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy) oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  • sporządzanie oraz przekazywanie ewidencji, deklaracji, sprawozdań, raportów i analiz związanych z obsługą kadrowo - płacową,
  • przygotowywanie, składanie, monitorowanie lub rozliczanie wniosków dotyczących pomocy publicznej związanych z obsługą kadrowo - płacową.

Zwracamy uwagę, że powyższe czynności nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

2. Ubezpieczenie zawierane jest podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. z zastosowaniem następujących warunków szczególnych:

  • Klauzula nr 40: Odpowiedzialność cywilna podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem,
  • Klauzula nr 13: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
  • Klauzula nr 61: Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

3. Oferta dotyczy sum gwarancyjnych do 1.000.000 zł dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia (wyczerpywalna).

4. Składka należna za ubezpieczenie dobrowolne uzależniona jest od sumy gwarancyjnej oraz wielkości osiąganych przychodów. Przy kalkulacji składki uwzględnia się zniżkę specjalną dla klientów naszego serwisu.

 >>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia        >>> powrót: oferta - zasady ogólne